Axel Remmert-Bobe

Axel Remmert- Bobe
stellv. Fraktionsvorsitzender, Ratsmitglied